Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”)

Last updated: January 23, 2016

Gelieve deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”, “Terms of Service”) voor het gebruik van https://be.intelligentlabs.org website (de “Diensten”) te lezen, beheerd door Rad One LTD (“ons”, “wij”, of “onze”).

Uw toegang tot en gebruik van de Diensten is afhankelijk van het aanvaarden en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Diensten of deze gebruiken.

Door de Diensten te openen of te gebruiken, stemt u in met deze Voorwaarden. Bent u het niet eens met een deel van de voorwaarden maak dan geen gebruik van deze de Diensten.

Aankopen

Wij raden u aan om uzelf vertrouwd te maken met uw rechten in Wet Verkoop van Goederen 1979, Wet Oneerlijke Handelspraktijken 1977 en de Oneerlijke Voorwaarden Consumenten Reglementering 1999.

Als u een product of dienst wenst te kopen die beschikbaar is gesteld via de Diensten (“Aankoop”), wordt u mogelijk gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, inclusief, zonder beperking, uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendinformatie.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht hebt om gelijk welke creditcard (s) of andere betaalmethode (n) in verband met een Aankoop te gebruiken; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt waar, correct en volledig is. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat Rad One LTD niet verantwoordelijk is voor verlies of schade die voortvloeit uit het indienen van valse of onnauwkeurige informatie.

Door dergelijke informatie in te dienen, verleent u ons het recht om de informatie aan derden te verstrekken om de voltooiing van aankopen te vergemakkelijken.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling te allen tijde te weigeren of te annuleren om bepaalde redenen, waaronder maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van producten of diensten, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de service, fouten in uw bestelling of andere redenen. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat Rad One LTD geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies of schade die voortvloeit uit een dergelijke annulering.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie wordt vermoed.

We bieden een geld-terug-garantie van 30 dagen op alle producten. contact us via support@intelligentlabs.org met het nummer van uw bestelling voor meer informatie.

We bieden 3 verzendingsmethodes aan

  • Prioriteit (1-2 Dagen)
  • Standaard (5-7 Dagen)
  • Versneld (2-5 Days)

Terugbetalingen

Als u niet 100% tevreden bent met uw aankoop dan kan u het product terugsturen en een volledige terugbetaling krijgen of het product omruilen voor een ander, al dan niet vergelijkbaar product.

U kan een product tot 30 dagen terugsturen vanaf de datum van aankoop.

Gelieve ons te contacteren via support@intelligentlabs.org voor de terugbetaling.

Beschikbaarheid, Fouten en Onnauwkeurigheden

We werken ons aanbod van producten en diensten op de Diensten voortdurend bij. De producten of diensten die beschikbaar zijn op onze Diensten kunnen verkeerd geprijsd zijn, onnauwkeurig beschreven of niet beschikbaar zijn, en er kan vertraging ontstaan bij het bijwerken van informatie over de Diensten en in onze advertenties op andere websites. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat een dergelijk aanbod van een product of dienst geen juridische gevolgen kan hebben.

We kunnen en garanderen niet de juistheid of volledigheid van alle informatie, inclusief prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en services. We behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Sectie “Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden” doet geen afbreuk aan bestaande wettelijke rechten.

Wedstrijden, Acties en Promoties

Wedstrijden, acties of andere promoties (gezamenlijk “Promoties”) die via de Diensten beschikbaar worden gesteld, kunnen onderhevig zijn aan regels die los staan van deze Voorwaarden. Als u deelneemt aan promoties, lees dan de toepasselijke regels en ons Privacybeleid. Als de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, dan gelden de Promotieregels. De Algemene Voorwaarden van elke andere “Promoties” staan los van deze overeenkomst.

Accounts

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons te allen tijde informatie verstrekken die nauwkeurig, volledig en actueel is. Als dit niet het geval is dan betekent dit een schending van de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Diensten.

U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze Diensten of een service van derden is.

U stemt ermee in uw wachtwoord niet bekend te maken aan derden. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer u op de hoogte bent van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

De gekozen gebruikersnaam mag niet verwijzen naar de naam van een andere persoon of entiteit die niet rechtmatig beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk die onderworpen is aan rechten van een andere persoon of andere entiteit zonder toestemming, of een naam die op enige manier aanstootgevend, vulgair of obsceen is. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit een verkeerde voorstelling van zaken die u in dit verband doet.

Intellectueel Eigendom

De Diensten en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Rad One LTD en haar licentiegevers. De Diensten worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten van zowel het Verenigd Koninkrijk als het buitenland. Onze handelsmerken en bedrijfsstijl mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rad One LTD.

Links Naar Andere Websites

Onze Diensten kunnen links bevatten naar websites van derden of diensten die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Rad One LTD.

Rad One LTD heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. Verder erkent en stemt u ermee in dat Rad One LTD niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of services.

We raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die u bezoekt.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in Rad One LTD en zijn licentiehouder en licentiegevers en hun werknemers, aannemers, agenten, functionarissen en directeuren te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, schadevergoedingen, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden, en kosten (inclusief maar niet beperkt tot honoraria van advocaten), die voortvloeien uit of voortvloeien uit a) uw gebruik en toegang tot de Diensten, door u of een persoon die uw account en wachtwoord gebruikt, of b) een schending van deze Voorwaarden.

Beperking Van Aansprakelijkheid

In geen geval zal Rad One LTD, noch zijn directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen als gevolg van (i) uw toegang tot of gebruik van of onvermogen tot toegang tot of gebruik van de Diensten; (ii) gedrag of inhoud van derden in de Diensten; (iii) alle inhoud verkregen via de Diensten; en (iv) ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, ongeacht of wij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als blijkt dat een remedie die hierin wordt uiteengezet, niet voldoet aan zijn essentiële doel.

Vrijwaring

Uw gebruik van de Diensten is op eigen risico. De Diensten wordt geleverd op een “AS IS” en “AS AVAILABLE” -basis. De Diensten wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of gedragslijn.

Rad One LTD haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de Diensten ononderbroken, veilig of beschikbaar zullen zijn op een bepaald tijdstip of locatie; b) fouten of defecten worden gecorrigeerd; c) de Diensten vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Diensten voldoen aan uw vereisten.

Uitsluitingen

Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken en niettegenstaande enige andere bepaling van deze Voorwaarden, zal Rad One LTD in geen geval aansprakelijk zijn jegens u of een andere persoon voor enige indirecte, incidentele, gevolgschade, speciale, bestraffende of voorbeeldige schade die voortvloeit uit , verbonden met of verband houdend met uw gebruik van de Diensten, deze Voorwaarden, het onderwerp van deze Voorwaarden, de beëindiging van deze Voorwaarden of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot persoonlijk letsel, gegevensverlies, zaken, markten, sparen, inkomsten , winst, gebruik, productie, reputatie of goodwill, geanticipeerd of anderszins, of economisch verlies, onder enige theorie van aansprakelijkheid (hetzij in contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of enige andere theorie of wet of billijkheid), ongeacht enige nalatigheid of andere fout of wangedrag (inclusief zonder beperking grove nalatigheid en fundamentele schending) door Rad One LTD of een persoon voor wie Rad One LTD verantwoordelijk is, en zelfs als Rad One LTD op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijk verlies of schade die wordt opgelopen.

Toepasselijk Recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Diensten en overstijgen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk hebben met betrekking tot de Diensten.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, proberen we dit minstens 30 dagen van tevoren te melden voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar ons goeddunken bepaald.

Door onze Diensten te blijven bezoeken of gebruiken nadat deze revisies van kracht zijn geworden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van de service.

Privacybeleid en Cookiebeleid

Raadpleeg ons Privacybeleid en Cookiebeleid. U stemt ermee in dat deze deel uitmaken van deze voorwaarden. U moet ons Privacybeleid en Cookiesbeleid lezen voordat u de Service gebruikt.

Contacteer Ons

Als u nog vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, gelieve ons dan te contacteren.

Claim 15% korting op je eerste bestelling

Voer je e-mailadres in om jouw kortingsbon van 15% te ontvangen